دسامبر 3, 2020

رفتار مولکول‌های گرانشی در اطراف سیاهچاله‌ها مانند الکترون‌ها در اتم است – کارشناس خودرو

وب سایت کارشناس خودرو : سیاهچاله‌ها به خاطر ویژگی‌های متعدد از جمله سادگی معروف هستند. این اجرام را می‌توان حفره‌هایی ساده و سیاه دانست. همین نگاه […]
درخواست کارشناس خودرو