نوامبر 18, 2020

سیستم حضور و غیاب ماسکینو با هوش مصنوعی – کارشناس خودرو

وب سایت کارشناس خودرو : در حال‌ حاضر برای دولت و بسیاری از سازمان‌های کوچک و بزرگ چالش پیاده‌سازی الزام ماسک زدن وجود دارد. راه ‌حل […]
درخواست کارشناس خودرو