دسامبر 27, 2020

پزشکی در آمریکا پس از دریافت واکسن مدرنا دچار واکنش آلرژیک شدید شد – کارشناس خودرو

وب سایت کارشناس خودرو : پزشکی در آمریکا چند دقیقه پس از دریافت واکسن کرونای مدرنا، دچار واکنش آلرژیک شدیدی شد. مورد مذکور اولین مورد گزارش‌شده […]
دسامبر 8, 2020

چرا بیشتر کشورها از واکسن‌های کووید مدرنا و فایزر بهره‌مند نخواهند شد؟ – کارشناس خودرو

وب سایت کارشناس خودرو : اینکه کارایی واکسن‌های کووید ۱۹ مدرنا و فایزر در کارآزمایی‌های بالینی مرحله‌ی سوم بیش از ۹۰ درصد بوده است، جای خوشحالی […]
درخواست کارشناس خودرو