دسامبر 24, 2020

راهکار مهندسی ژنتیک برای مبارزه با تغییرات اقلیمی – کارشناس خودرو

وب سایت کارشناس خودرو : آرماند سگوین، بیش از ۲۰ سال پیش اولین درخت اصلاح ژنتیکی شده خود را که یک صنوبر بود، در ایستگاه پژوهشی […]
درخواست کارشناس خودرو