نوامبر 30, 2020

معرفی کتاب «گستره؛ عمق یا وسعت؟» – کارشناس خودرو

وب سایت کارشناس خودرو : آیا مجبوریم بین عمیق یا وسیع بودن فقط یکی از این دو را انتخاب کنیم؟ شما جنرالیست هستید یا متخصص؟ آیا […]
درخواست کارشناس خودرو